Se indlæg
 Udskriv debat
Har brug for hjælp
DGPDGP
Hejsa
Er der en der kender en god og ikke for dyr sagsbehandler som kan udfylde papir angående familiesammenføring, vi blev gift i DK sidste sommer og mangler en der kan ordne alle papirerne.

Mange tak og ha en god aften

Mvh
dgp
 
sudsakhon
Hvor i landet bor du?

-En advokat tager ca. 2500 kr. i timen inkl. moms.

Men du skal vide, at en god advokat ikke vil kunne ændre på en situation, hvor der mangler grundlag for ophold eller betingelserne ikke er opfyldte.

-F.eks. en bolig af passende størrelse, manglende garantistillelse eller særlig kriminalitet.

Advokaten som partsrepræsentant, er alt andet lige bedre end naboen eller de mere eller mindre tvivlsomme firmaer, der tilbyder hjælp. (De er hverken forsikrede eller forpligtede til at overholde advokatetiske regler )

Men ansøgningen er jo bare at svare på de spørgsmål, som der stilles.


https://www.nyida...a10_da.pdf


Er du sikker på, at det ikke er overkommeligt at gøre selv.

Hvis du stadig er sikker på, at du behøver hjælp, så send en pb.
Jeg kan henvise dig til et kontor i KBH, med thailandsktalende advokatkontor, hvis du er interesseret
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
chaingmai
sådan,sudsakhon.......................fint svarGrin
 
Nahm
@ sudsakhon,

Ja, du er faktisk en super god hjælp, du er supergod for forum, tak herfra Smile
Mvh,
Nahm
 
Mykland
-En advokat tager ca. 2500 kr. i timen inkl. moms.


Jeg har satangalme da valgt en forkert levevej, kan jeg se Cool
 
jh
Mykland skrev:

-En advokat tager ca. 2500 kr. i timen inkl. moms.


Jeg har satangalme da valgt en forkert levevej, kan jeg se Cool


Ja hvis man er advokat behøver man heller ikke have lommer i sit tøj,dem har de ingen brug for da de jo altid har fingrene i andres folk lommer.Rolll
 
sudsakhon
En advokats timepris i KBH kan snildt komme op på 4000-5000 kr., men 2000-3000 (dog alle inkl. moms) er meget normale priser.

For mange ydelser er der faste priser..ægtepagter, testamenter, skøder osv.

Om det er en høj pris, skal jeg ikke kunne sige, men hvis man betaler en maler, koster det jo både timepris og forbrugte materialer.
-Og man betaler jo heller ikke kun for antal penselstrøg.

Men fingrene kan nu næppe siges at være i andres lommer, da det er frivilligt om man vil benytte servicen.

En advokat er forpligtet til, at give prisoverslag på ydelsen.
Kommer den endelige pris over kan man klage til Advokatnævnet.
-Det ønsker ingen advokat.

man kan jo også vælge at blive advokat selv.. Om det er svært, skal jeg ikke kunne sige.. Men vejen er lang..efter man er færdig på universitetet, er der lige 3 år mere som fuldmægtig..med tilhørende obligatoriske undervisning og 2 store eksamener..

Og når man endelig har det gyldne skilt på døren, er der obligatorisk (selvbetalt) efteruddannelse og en stor forsikringspræmie at betale hvert år, bar e for at have det hængende...uanset om man har sager eller ej
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
jh
sudsakhon skrev:

En advokats timepris i KBH kan snildt komme op på 4000-5000 kr., men 2000-3000 (dog alle inkl. moms) er meget normale priser.

For mange ydelser er der faste priser..ægtepagter, testamenter, skøder osv.

Om det er en høj pris, skal jeg ikke kunne sige, men hvis man betaler en maler, koster det jo både timepris og forbrugte materialer.
-Og man betaler jo heller ikke kun for antal penselstrøg.

Men fingrene kan nu næppe siges at være i andres lommer, da det er frivilligt om man vil benytte servicen.

En advokat er forpligtet til, at give prisoverslag på ydelsen.
Kommer den endelige pris over kan man klage til Advokatnævnet.
-Det ønsker ingen advokat.

man kan jo også vælge at blive advokat selv.. Om det er svært, skal jeg ikke kunne sige.. Men vejen er lang..efter man er færdig på universitetet, er der lige 3 år mere som fuldmægtig..med tilhørende obligatoriske undervisning og 2 store eksamener..

Og når man endelig har det gyldne skilt på døren, er der obligatorisk (selvbetalt) efteruddannelse og en stor forsikringspræmie at betale hvert år, bar e for at have det hængende...uanset om man har sager eller ej


Som du skriver.
Men fingrene kan nu næppe siges at være i andres lommer, da det er frivilligt om man vil benytte servicen.

Jeg er nu af anden mening,feks når et dødsbo skal gøres op bliver man ikke spurgt om man benytte dem eller ikke.Da min mor døde skulle boet gøres op og hun havde et lille hus som var gæld i ellers intet men alligevel en regning på omkring 18000 kr fra advokat.
Vi er uden for emnet hvad dette indlæg handler om så tilbage til det.
 
sudsakhon
Hej JH. Nu når tråden er ødelagt allerede ;-)

Man bliver faktisk spurgt om et dødsbo skal udleveres til privat skifte. Det kunne I have valgt og således behandlet boet selv.

Der er nogle forhold, som gør at en autoriseret bobestyrer (en advokat udpeget af rettet) skal forestå bobehandlingen.

Det kan være ved uenighed blandt arvinger eller ved en testamentarisk bestemmelse.

-En anden kan ved sidstnævnte også være udpeget. Det behøver ikke at være en advokat, men kan være en ven, organisation eller en helt tredje.
En advokat er dog ofte nævnt i afdødes testamente..

Når det er sagt, er ca. 7 timer til hele bobehandlingen faktisk meget billigt.
Men igen, hvis betingelserne for privat skifte er opfyldt, kan man bare gøre det selv, såfremt det stadig synes at være for dyrt.

Der er en liste på ca. 50 punkter, man som bobehandler (eller pårørende) skal foretage..
Der skal også behandles udlevering af boet, indhente testamenter og tinglysninger, gennemgås skattepapirer for flere år + udredes skatter og boafgift , reageres på proklama, udarbejdes formueopgørelse, åbningsstatus, boopgørelse, skrives boroman osv osv.

Alt dette selv i de mindste boer..

Har advokaten sjoflet med tiden, kan der altid klages til Advokatnævnet ved at indlede en salærsag.

Som du nok har gættet, sidder jeg bl.a. med dødsbobehandling til daglig.

Det sker, at der bliver spurgt ind til prisen, men min erfaring er mere, at det er tiden, som udfordrer tålmodigheden..

Arvingerne kan jo som udgangspunkt først få deres arveandel udbetalt, når Skifteret og Skat har godkendt boopgørelsen og afgifter er betalt.

Når en boopgørelse er indsendt til skifteretten og Skat, har Skat op til 3 måneder til at godkende boets værdiansættelser. Skats godkendelse sendes blandt andet til skifteretten, som derefter udsender en opkrævning af boafgifter til arvingerne (eller deres repræsentant). Typisk sender skifteretten afgiftsopkrævningen ud inden for 1 – 2 uger efter, at skifteretten har modtaget Skats godkendelse.
 
Det betyder med andre ord, at der i værste fald kan gå op til 3½ måned, fra boopgørelsen sendes til skifteretten, og indtil skifteretten afslutter boet og opkræver afgiften. (Ofte går der dog kortere tid end dette).
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
jh
Tak for svar sudsakhon. Som du skriver man kan gøre det uden advokat var det ikke det vi fik at vide men det er en anden sag.
 
sudsakhon
Nedenstående har jeg kopieret.

Når nu betingelserne for privat skifte tilsyneladende ikke var opfyldt, synes jeg kun ca. 7 timers bobehandling er endog meget billigt.Der er i alt 7 betingelser, som skal være opfyldt, for at et bo kan skiftes privat:

1. Alle arvinger anmoder derom.
Enhver arving kan forlange boet behandlet ved bobestyrer. En gennemførelse af et privat skifte forudsætter, at der vil kunne opnås enighed om alle dispositioner.

Er boet udleveret til privat skifte, kan enhver af arvingerne når som helst kræve, at boet overgår til behandling ved bobestyrer. Opstår der under det private skifte uenighed mellem arvingerne om f. eks. arvens eller aktivernes fordeling, kan de som hidtil også vælge at indbringe tvisten for skifteretten til afgørelse.

Er der tvist om, hvorvidt en person er arving eller ej, eller er dette i øvrigt uafklaret, kan boet ikke udleveres til privat skifte. Er en arving derimod kendt, men ikke til at finde, kan der beskikkes en skifteværge for den pågældende, og boet kan herefter skiftes privat.

Er en arving umyndig, dvs. mindreårig eller frataget handleevnen, fremsættes anmodningen om privat skifte af dennes værge. Er der for arvingen beskikket en værge, kan anmodningen underskrives af enten arvingen eller værgen.

Er arvingen under samværgemål, kan anmodningen underskrives enten af arvingen alene eller af arvingen sammen med samværgen, medens samværgen ikke kan underskrive alene. Er arvingen under konkurs, skal anmodningen tiltrædes af konkursboet.

En legatar hverken kan eller skal deltage i anmodningen om udlevering til privat skifte, medmindre skifteretten har tillagt legataren stilling som arving.

2. Boets aktiver samt en eventuel sikkerhedsstillelse må antages at være tilstrækkelige til at dække boets gæld.
Det er som noget nyt en betingelse for privat skifte, at boet må antages at være solvent. Et bo skal anses for at være solvent, såfremt dets aktiver, dvs. realisationsværdien af aktiverne med tillæg af boets indtægter, er tilstrækkelige til at dække boets passiver, dvs. afdødes gæld, der kan kræves dækket i boet, herunder skattekrav, med tillæg af boets udgifter, dvs. massekrav, skattekrav for mellemperioden og for boperioden.
Den endelige beslutning om boets udlevering til privat skifte kan afvente gennemførelsen af et præklusivt proklama, således at boets solvens kan bedømmes så sikkert som muligt, inden arvingerne tager stilling til, om de ønsker at skifte privat.
Må det antages, at boet er insolvent, eller er der usikkerhed om, hvorvidt dette er tilfældet, bør boet ikke udleveres til privat skifte, medmindre arvingerne stiller fuld og betryggende sikkerhed for betaling af boets mulige negative saldo.

3. Mindst én af boets arvinger kan optræde under skiftet uden at være repræsenteret ved værge eller skifteværge og er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
Efter de hidtil gældende regler skulle samtlige arvinger være myndige, til stede og ikke under konkurs.
Det er nu blevet muligt at skifte privat, selv om en af f.eks. 4 arvinger er mindreårig, en anden er fraværende og en tredje er dybt insolvent. Det afgørende er, at der blot er een arving, som er myndig, til stede og solvent. Denne arving kaldes pragtarvingen.
I blanketterne til erklæring om solvens skal mindst een af arvingerne under strafansvar erklære,

at jeg ikke er under konkurs, gældssanering eller tvangsakkord,
at jeg ikke inden for det seneste år har afgivet erklæring om insolvens for fogedretten, og
at jeg er i stand til at opfylde mine forpligtelser efterhånden som de forfalder

4. Afdøde må ikke ved testamente have udelukket privat skifte.
Der kan ikke skiftes privat, hvis afdøde i sit testamente har bestemt, at boet skal behandles ved en bestemt eksekutor eller bobestyrer.

5 Afgørende hensyn, herunder arvingernes manglende betalingsevne, må ikke tale imod privat skifte.
Skifteretten kan nægte at udlevere boet til privat skifte, hvis der er holdepunkter for at antage, at udleveringen vil kunne medføre en nærliggende risiko for, at boets legatarer eller kreditorer ikke vil blive dækket, at arvingerne ikke vil dele arven på korrekt måde, at arvingerne ikke vil opfylde deres forpligtelser til at foretage påbudte indberetninger til skattemyndighederne eller ikke vil indbetale dødsboskat eller boafgifter. Bestemmelsen kan også tænkes anvendt, når boet har en meget stor balance og en lille egenkapital sammenholdt med arvingernes solvens, eller når der er tale om en udenlandsk enearving.
Skifteretten kan betinge et bos udlevering til privat skifte af, at arvingerne antager en advokat eller anden sagkyndig til at bistå med boets behandling. Dette kan f. eks. være aktuelt, hvor båndlæggelse eller rente- eller brugsnydelsesrettigheder skal effektueres i forbindelse med boets behandling.

6 Boet må ikke udleveres til privat skifte, hvis en eller flere af arvingerne ikke har hjemting her i landet, medmindre der enten stilles bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for de samlede boafgifters betaling eller de pågældende lader sig repræsentere ved en arving i boet, der har hjemting her i landet.

7. Arvingerne skal angive en person, til hvem henvendelser vedrørende boet kan finde sted.

.
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
sudsakhon
Nu er tråden helt ødelagt, så jeg tillader mig at vende tilbage.

DGPDGP, hvis du selv udfylder den pakke, jeg linkede til og har spørgsmål, som der ikke er beskrevet, så spørg endelig..
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
rinpoche
Og jeg planlægger at hæve hele dynen kontant, stille og roligt i portioner, uden nogen mellemkomst af advokater og deslige.
Og mine drenge får dem i hånden.

Jeg er allerede begyndt herpå, ikke fordi jeg forventer at checke ud lige nu og her.

Arveafgift, advokat and whatnot? Glem det.

Gribbe der venter på gebyrer.

Jeg afvikler stille og roligt mine likvider til mine drenge. I kontanter og i de beløb man nu engang kan sende til børnene skattefrit.

Der er ingen, der skal tjene penge på min demise.

Det har jeg også sørget for. Uden nogen indblanding af advokater.

Og som det gamle ord siger: Hvad er 200 advokater på bunden af havet? En god start!
 
sudsakhon
hehehe..Rin

Man skal lige huske, at det er staten, der har de lange fingre..

-Og det er staten, som bestemmer det beløb, som man skattefrit kan overdrage... Alle beløb herudover er skattepligtige for modtageren..

Hvordan man stiller sig hertil er jo...individuelt...Men det er sgutte advokatens skyld ;-)

man kan jo også bare klare dødsbobehandlingen selv. Ingen forpligtes til at bruge advokater mod deres vilje...

-så, Rin ...INGEN tjener penge på din exit og rejse til det hinsides..

(og de eneste der prøver, er staten....men det er som i alle andre skatteforhold, man ikke ønsker at de skal blande sig i... F.eks. om der skal metales moms af det arbejde, som laves af håndværkeren i weekenden...og selvfølgelig om han opgiver indkomsten til Det Store Sore Hul)

Nå, men sørg for at der lige er penge nok til at betale hvert sit...
Bliver boet insolvent, kommer der alligevel en fæl advokat ind over..
Ligesom i et konkursbo...
-Og selvom der ingen penge er i boet, er der jo nogen, der skal betale hans arbejde. Det bliver skatteyderne.

Skatteyderne kommer nu til lommerne alligevel, om det ikke var en fæl advokat, der skulle samle stumperne og sagsbehandle.

Et insolvent bo skal jo også lukkes på en eller anden måde...og uanset hvem, der skulle gøre det...tager det vel medarbejdertid..

Men jeg kan skam helt klart forstå dig..

Det behøver ikke at være et problem, overhovedet..
Du skal bare sørge for ikke at have omsættelige midler for mere end kr. 282.600 (2017)..

Nu kender jeg ikke din økonomi, men der er en ting omkring dine pensionsordninger:
Din ægtefælle er fritaget for boafgift. Alle andre skal typisk betales boafgift af udbetalingen.
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
rinpoche
Du har som ofte før set selvfølgelig helt ret.

Mvh.
 
MK
Hej hvis jeg lige må forsætte lidt i trådens spor...vedr vielse i Danmark.
Hvilke papirer skal Thai personen havde oversat til englesk og hvor skal de godkendes henne. Må original papirerne komme med til Danmark og kan den Thailandske Ambassade i Hellerup så verificere dem ? Eller skal alt verificeres fra Bangkok af ?
Må vi selv oversætte diverse papirer til Engelsk ? Og så derefter få dem godkendt eller hvordan er proceduren.
Visum er intet problem, det er klaret men det ser ud til at være noget af en jungle at finde de rigtige " steder " at gå hen så alle bliver glade over at papirerne er verificeret.
Beklager DGPDGP at jeg lige hoppede med ind her, men jeg så Sudsakhon havde godt styr på alt dette.
På forhånd tak for hjælpen
Klaus
 
sudsakhon
Hej Klaus..

Hvilke papirer skal Thai personen havde oversat til englesk og hvor skal de godkendes henne.


Det kommer an på om hun har været gift før. Så skal der oversættes en skilsmissebevilling, udover en gyldig civilstandsattest (max 3 mdr. gammel)

Skal der senere søges familiesammenføring med hendes evt. særbørn, kræves der dokumentation for fuld forældremyndighed.

Legaliseringen og den efterfølgende verificering er grundigt forklaret her:

http://thailand.u...dokumenter


Må original papirerne komme med til Danmark

De SKAL med.. ;-)

Må vi selv oversætte diverse papirer til Engelsk ? Og så derefter få dem godkendt eller hvordan er proceduren.

I princippet, ja.. Hvis du eller din kone behersker juridisk engelsk/thai.
-Jeg har dog ikke kendskab til nogen, som har gjort det.

Jeg har selv oversat disse dokumenter i årevis, men da jeg selv skulle indgå ægteskab, fik jeg en dygtig tosproget jurist til at gøre det( hun er vist tysker eller østriger, har kontor i Naklua)
Der kræves ofte et stempel i Thailand, selvom der er forskel på de mere eller mindre hjemmelavede af slagsen..
Men er det en perfekt oversættelse og er der stempel, går den igennem
Udføres oversættelsen i Danmark skal der stemples hos en af de godkendte organisationer..
Selvom jeg på mit arbejde oversætter selv indimellem, får vi den stemplet hos Dansk Flygtningehjælp.
Redigeret af sudsakhon d. 10/04-2017 21:41
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
Thaidreamer
sudsakhon skrev:

Hej Klaus..

Hvilke papirer skal Thai personen havde oversat til englesk og hvor skal de godkendes henne.


Det kommer an på om hun har været gift før. Så skal der oversættes en skilsmissebevilling, udover en gyldig civilstandsattest (max 3 mdr. gammel)

Skal der senere søges familiesammenføring med hendes evt. særbørn, kræves der dokumentation for fuld forældremyndighed.

Legaliseringen og den efterfølgende verificering er grundigt forklaret her:

http://thailand.u...dokumenter


Må original papirerne komme med til Danmark

De SKAL med.. ;-)

Må vi selv oversætte diverse papirer til Engelsk ? Og så derefter få dem godkendt eller hvordan er proceduren.

I princippet, ja.. Hvis du eller din kone behersker juridisk engelsk/thai.
-Jeg har dog ikke kendskab til nogen, som har gjort det.

Jeg har selv oversat disse dokumenter i årevis, men da jeg selv skulle indgå ægteskab, fik jeg en dygtig tosproget jurist til at gøre det( hun er vist tysker eller østriger, har kontor i Naklua)
Der kræves ofte et stempel i Thailand, selvom der er forskel på de mere eller mindre hjemmelavede af slagsen..
Men er det en perfekt oversættelse og er der stempel, går den igennem
Udføres oversættelsen i Danmark skal der stemples hos en af de godkendte organisationer..
Selvom jeg på mit arbejde oversætter selv indimellem, får vi den stemplet hos Dansk Flygtningehjælp.
oversættelser osv. ska da udføres af certificerede / legaliserede tolke / firmaer som f.eks har til huse i visa centret i Bangkok . , men osse mange andre steder .. bare google
 
sudsakhon
@Thaidreamer

Problemet er, at der ikke findes en egentlig godkendelsesmyndighed. Hverken i Thailand eller Danmark

De enkelte myndigheder har mere eller mindre deres egne retningslinjer.

I Thailand er der en liste over hvilke firmaer, der normalt leverer oversættelser af lødig kvalitet. Og derfor anses et stempel herfra for accepteret.
I Danmark er et stempel fra Dansk Flygtningehjælp eller røde Kors på samme måde bredt accepteret.
Jeg har oversat juridiske dokumenter i 20 år, men hvis jeg fandt på at lave mit eget firma, kunne jeg ikke være sikker på, at mit stempel blev accepteret.
-Men der er ingen fælles retningslinjer, derfor beskrev jeg proceduren som du kunne læse
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Aphai_Mani
Atrox
Når man lige får alt panikken lagt på hylden og giver sig tid til at læse det der står i en ansøgning og svare på de spørgsmål der er, så er det egentlig ikke så svært igen. Og ellers skriver eller ringer man bare til US og spørger.

I vores stod der eksempelvis at der max må gå 14 dage efter indsending af ansøgning til man skal have taget biometri. Men politistationen ved os havde 6 ugers ventetid grundet asylpresset. Så skrev jeg da bare til US og forklarede dem det, og de svarede pænt tilbage at det var de klar over og at det var noteret på sagen, ingen problemer.

Så tag det helt roligt, lever i op til kravene er der intet at frygte, gør man ikke ja så er der.
 
Spring til debat: