Notifications
Clear all

Justering af praksis


(@newsman)
Famed Member Admin
Tilmeldt: 6 år siden
Indlæg: 1092
Topic starter  

Justering af praksis

Justering af praksis og mulighed for genoptagelse i visse sager, hvor der er givet afslag på ægtefællesammenføring til tredjelandsstatsborgere, der er forælder til et dansk barn

EU-Domstolen afsagde tidligere i år dom i en sag om opholdstilladelse til forældre til unionsborgerbørn, og Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu fastlagt dommens rækkevidde i forhold til dansk ret.

EU-Domstolens dom af 5. maj 2022 i de forenede sager C-451/19 og C-532/19, XU og QP, vedrører den retspraksis, hvor en tredjelandsstatsborger som forælder til et mindreårigt unionsborgerbarn undtagelsesvist skal meddeles en opholdstilladelse i henhold til TEUF artikel 20, hvis der mellem unionsborgerbarnet og tredjelandsstatsborgeren består et afhængighedsforhold af en sådan karakter, at unionsborgerbarnet, hvis opholdstilladelse nægtes, vil være nødsaget til at forlade EU sammen med tredjelandsstatsborgeren.

Som noget nyt fastslås det i dommen, at der i en situation, hvor et mindreårigt unionsborgerbarn bor sammen med begge sine forældre, og begge barnets forældre i det daglige er fælles om at tage sig af barnet og om at varetage den retlige, følelsesmæssige og økonomiske forsørgelse af dette barn, er en afkræftelig formodning for, at der består et sådant afhængighedsforhold, der kan danne grundlag for en afledt opholdsret i medfør af TEUF artikel 20 til tredjelandsforælderen.

På baggrund af dommen besluttede Udlændingestyrelsen den 23. august 2022, at indstille behandlingen af verserende sager, hvor dommen kan have betydning, indtil dommens rækkevidde var fastlagt. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i dag orienteret Folketinget om den juridiske vurdering af dommen.

Udlændingestyrelsen genoptager derfor nu sagsbehandlingen og justerer sin praksis således, at dommens principper anvendes i behandlingen af verserende og allerede afgjorte ægtefællesammenføringssager, herunder sager om inddragelse, bortfald eller nægtelse af forlængelse af ægtefællesammenføringstilladelser.

Udlændingestyrelsen vil samtidig af egen drift undersøge, om sager, hvor der allerede er truffet afgørelse skal genoptages som følge af dommen (se nedenfor).

Hvad betyder dommen?

Det følger af dommen, at der som noget nyt skal anvendes en formodningsregel i en familiesituation, hvor et mindreårigt dansk barn bor sammen med begge sine forældre (hvoraf den ene er dansk statsborger og den anden er tredjelandsstatsborger), og hvor begge forældre i det daglige er fælles om at tage sig af barnet og om at varetage den retlige, følelsesmæssige og økonomiske forsørgelse af barnet. Formodningsreglen indebærer, at der i en sådan situation som udgangspunkt skal meddeles opholdstilladelse til tredjelandsforælderen, fordi der er en formodning for, at der foreligger et afhængighedsforhold mellem barnet og begge forældre. Dette gælder dog ikke, hvis der konkret er forhold, der taler imod, at der består et afhængighedsforhold mellem tredjelandsforælderen og barnet.

Det er vurderingen, at der vil være en formodning for, at der foreligger et afhængighedsforhold af en karakter, som kan danne grundlag for opholdstilladelse efter TEUF artikel 20 med henvisning til dommen, når der er tale om et reelt og stabilt familieliv. Ved vurderingen heraf vil varigheden af familielivet, herunder navnlig den periode, hvor tredjelandsforælderen har boet sammen med barnet og barnets anden forælder, indgå med betydelig vægt, ligesom der i praksis vil kunne stilles krav om faktisk udøvelse af familielivet.

Det er endvidere vurderingen, at den nye formodningsregel i praksis indebærer, at det er udlændingemyndighederne, der konkret vil skulle afkræfte formodningen for, at der foreligger et afhængighedsforhold, når der er tale om en familiesituation, hvor barnet bor sammen med begge sine forældre, som i de daglige er fælles om at tage sig af barnet i bred forstand.

Hvilke sager genoptages?

Udlændingestyrelsen undersøger, om disse sager skal genoptages
Udlændingestyrelsen vil som følge af dommen af egen drift tage stilling til behovet for genoptagelse i sager, hvori der er truffet afgørelse efter den 10. maj 2017, hvor EU-Domstolen afsagde dom i sagen C-133/15, Chavez-Vilchez, idet EU-Domstolen i den aktuelle dom udbygger sin fortolkning i forhold til anvendelsen af de kriterier, som EU-Domstolen for første gang fastlagde i Chavez-Vilchez-dommen.

En beslutning om at genoptage en sag er ikke ensbetydende med, at der kan gives en opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen vil derfor kontakte dig, hvis du efter den 10. maj 2017 har fået afslag på ægtefællesammenføring, herunder har fået inddraget eller nægtet forlænget en ægtefællesammenføringstilladelse eller fået en afgørelse om, at en sådan tilladelse betragtes som bortfaldet og du på baggrund af oplysningerne i din sag vurderes at være omfattet af dommen.

Hvis Udlændingestyrelsen ikke kan komme i kontakt med alle berørte personer, vil styrelsen på et senere tidspunkt på nyidanmark.dk orientere om det og opfordre de pågældende til at kontakte styrelsen.

Udlændingestyrelsen undersøger ikke, om disse sager skal genoptages

Udlændingestyrelsen kontakter dig ikke, hvis der er truffet afgørelse i din sag før den 10. maj 2017. Du skal derfor selv kontakte Udlændingestyrelsen, hvis du mener at, at du er omfattet af dommen, og på den baggrund ønsker din sag genoptaget.

Udlændingestyrelsen vurderer ikke, om der skal ske genoptagelse i sager om administrativ udvisning, uanset tidspunktet for afgørelsen. Du skal derfor selv tage kontakt til Udlændingestyrelsen, hvis du er blevet administrativt udvist, og du mener, at du er omfattet af dommen, og på den baggrund ønsker din sag genoptaget.

Nyttige links:

Newsman @ Thailand Portalen
------------------------------------------
Find også Thailand Portalen på:
Facebook - Youtube - Twitter


   
Citer
(@newsman)
Famed Member Admin
Tilmeldt: 6 år siden
Indlæg: 1092
Topic starter  

Bombe under danske regler

Danmark kan have adskilt utallige internationale familier ved en fejl.

En stor bunke sager om familiesammenføring, der er blevet afgjort siden 10. maj 2017, skal således ses efter i sømmene og potentielt genoptages.

Det sker som følge af en praksisændring, oplyser Udlændingestyrelsen i en pressemeddelse. I foreningen Ægteskab Uden Grænser (ÆUG) jubler man.

- Vi har meget svært ved at få armene ned, siger seniorrådgiver Kim Pedersen Nyberg.

Ændringen skyldes en nylig afgørelse ved EU-Domstolen. Den vil fremover gøre det langt nemmere for dansk-internationale par, der har barn med dansk statsborgerskab, at få familiesammenføring i Danmark.

Læs nærmere på: Ekstra Bladet

Newsman @ Thailand Portalen
------------------------------------------
Find også Thailand Portalen på:
Facebook - Youtube - Twitter


   
SvarCiter